Questions & Answers

The European Commission has launched a public consultation on potential changes to the Effort Sharing Regulation or ESR, which sets national climate targets and regulates 60% of EU emissions, including those from road transport, buildings and agriculture. The consultation contains some general questions and then fifteen ‘expert’ questions. Our recommended answers to the first three general questions are below.

If you join our campaign these are the answers we will send to the European Commission on your behalf automatically.

If you would instead like to complete the full public consultation yourself, including the ‘expert’ questions, then you can find a link to the Commission’s website here.

 

1.- Czy Państwa zdaniem, jeżeli chodzi o przegląd rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w świetle wniosku Komisji w sprawie ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r., sektory regulowane tym rozporządzeniem powinny realizować dodatkowe redukcje, tj. czy w przypadku sektorów objętych wspólnym wysiłkiem redukcyjnym należy podnieść poziom ambicji ogólnounijnego celu?

  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem

Proszę rozwinąć odpowiedź (jeżeli to możliwe).

Aby powstrzymać nabierającą tempa katastrofę klimatyczną, konieczne jest natychmiastowe i radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach gospodarki. Celu tego nie da się osiągnąć tylko przez ustalanie poziomu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla — by działać skutecznie w sektorach objętych rozporządzeniem o wspólnym wysiłku redukcyjnym (ESR), konieczne jest wyznaczanie celów na szczeblach krajowych. Zwiększenie zobowiązania na poziomie UE do 2030 r. powinno znaleźć odzwierciedlenie w celach określanych przez poszczególne kraje członkowskie, a co za tym idzie, w ogólnounijnym celu nakreślonym w ESR.

2.- Czy Państwa zdaniem, jeżeli chodzi o przegląd rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w świetle wniosku Komisji w sprawie ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r., wszystkie państwa członkowskie powinny zwiększyć wysiłki, a zatem realizować ambitniejsze cele?

  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem

Proszę rozwinąć odpowiedź (jeżeli to możliwe).

Unia Europejska i kraje członkowskie UE podpisały porozumienie paryskie i zobowiązały się do podjęcia działań ukierunkowanych na ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C. To zobowiązanie, razem z celem UE w zakresie neutralności klimatycznej, będzie dało się wypełnić jedynie, jeśli wszystkie kraje członkowskie zwiększą starania o redukcję emisji we wszystkich sektorach, w tym tych objętych ESR. Kierunek dla wszystkich krajów członkowskich powinien być jasno określony, oparty o sprawiedliwe wzmocnienie krajowych celów ESR na 2030 rok w grupie państw członkowskich Unii.

3.- Jaka jest Państwa opinia na temat potraktowania tych sektorów w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w świetle wniosku Komisji w sprawie ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r. oraz rozszerzonego systemu handlu emisjami?

  -2 -1 0 +1 +2
Sektory, które w przyszłości zostaną objęte rozszerzonym EU ETS, powinny także nadal być objęte zakresem rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego.
Sektory, które w przyszłości zostaną objęte rozszerzonym EU ETS, nie powinny nadal być objęte zakresem rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego.
Moja opinia zależy od rozważanego sektora lub sektorów (proszę wyjaśnić w polu tekstowym).

Proszę rozwinąć odpowiedź (jeżeli to możliwe).

Transport drogowy i budownictwo są ściśle związane życiem codziennym. Pragnę, aby władze mojego kraju przedyskutowały z obywatelami, w tym ze mną, sposoby najskuteczniejszej redukcji emisji w tych gałęziach gospodarki.
Nie chcę, by rząd mojego kraju polegał wyłącznie na systemie ETS, ale aby na poziomie europejskim oraz krajowym aktywnie dbał o dostępność i atrakcyjność alternatyw technologicznych. Władze państw powinny tworzyć zachęty do zmian w zachowaniach przedsiębiorstw, a także konsumentów. Wymóg zgodności transportu drogowego i sektora budowlanego z rozporządzeniem o wspólnym wysiłku redukcyjnym napędza wdrażanie niezbędnych zmian, obarczając każdy rząd odpowiedzialnością za realizację własnych zobowiązań klimatycznych.
Ponadto oparcie się na europejskim mechanizmie wyceny emisji, którego skutki odczuliby wyraźniej konsumenci o niskich dochodach, może łatwo zmniejszyć poparcie obywateli UE dla unijnej polityki klimatycznej.